__
 
 
 
KONYA
Sıra No Yönetmelik
1 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
2 Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
3 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
4 İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
5 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
6 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
8 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
9 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
10 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
11 Yapım İşleri Muayene Ve Kabul / Mükerrer Yönetmeliği
12 Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
13 Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
14 Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
15 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
16 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
17 Kamu Konutları Yönetmeliği
18 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
19 Resmi Mühür Yönetmeliği
20 Taşınır Mal Yönetmeliği
21 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
22 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
23 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
24 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
25 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
26 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
27 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
28 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
29 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
30 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
31 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
32 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
33 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
34 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
35 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
36 MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
37 VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ