__
 
 
 
KONYA
Rehberlik ve Denetim Müdürü
        İrfan YÜKSEL
 
Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri
        Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 
a) Denetim, araştırma ve inceleme işlerini yürütmek üzere yapılacak görevlendirilmelere ilişkin onayları hazırlamak, yazışmaları yapmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,
 
b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,
 
c) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteğin denetlenmesi ve izlenmesine ilişkin iş ve işlemler sonucunda elde edilen görüş, tespit veya raporları değerlendirmek ve başkana sunmak,
 
ç) Denetim sonuçlarında elde edilen görüş, tespit ve önerileri, başkanın onayından sonra ilgili yerlere göndermek ve takibini yapmak,
 
d) Denetim, araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek,
 
e) İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.
 
f) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.
 
(2) Denetime tabi birimlerde görevli personel, denetime konu tüm bilgi ve belgeleri talebi halinde denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır.
 
(3) Denetim ve inceleme yapılan kurum ve kuruluş yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.